Beleid inzake gegevensverwerking van Lovely Home

 

Bij het bezoek van deze site worden er geen gegevens verwerkt, tenzij u een snelle vraag stelt of het contactformulier invult. In dat geval worden de gegevens die via het contactformulier worden overgemaakt, door Lovely Home (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt om met u contact op te nemen. Daarnaast worden er ook gegevens verwerkt die worden verkregen via rechtstreekse contacten met u als betrokkene. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar wel bijgehouden om u te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of op de daaraan voorafgaande contacten.

Lovely Home kan ook gegevens verkrijgen uit openbare bronnen met als doel u een commerciële boodschap of voorstel te versturen. Deze verwerking is gericht op het gerechtvaardigde belang van   Lovely Home om zaken te doen en met het oog daarop ondernemingen en personen te contacteren. Als u dat niet wenst, volstaat het dit mee te delen, via een reactie op het bericht dan wel via het contactformulier.

Op de website van Lovely Home zijn een aantal cookies geplaatst met als enkele doel het bezoek van de site mogelijk te maken en optimaal te laten verlopen en u toe te laten via het formulier te communiceren. U wordt gevolgd doorheen de site. Voor meer informatie over de cookies kan worden verwezen naar de site van Google Analytics en Visitor Traffic van Wix.com.

De wet verwerking persoonsgegevens biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend te verbeteren. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met Lovely Home, via het contactformulier. Als u het niet eens bent met de manier waarop   Lovely Home uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.